Forsikringer

Det anbefales, at familier med barn/børn i skoler/institutioner har etableret indbo/ansvars- og ulykkesforsikring.

Børns erstatningspligt:

Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt. Forældre kan normalt ikke blive erstatningsansvarlig for de skader, deres børn laver i skolen, Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven. Skolen har også samme ret som personer til at kræve erstatning af en skadevolder, altså af en elev. Men skolen er også underlagt de samme forpligtelser som enhver anden skadelidt, nemlig at skulle bevise, at eleven har begået en fejl - kan skolen ikke det, er eleven ikke erstatningspligtig.

De skader som skolelever laver vil typisk blive overgive til familieansvarsforsikringen.

Ved skader på skolens ting (bøger, bygninger, inventar m.v.) er elever ansvarlige, og skolen vil/kan kræve disse skader erstattet.

Hvis børnene forvilder skade på hinandens ting henvises forældrene til at klare dette indbyrdes.

Tingskader:

Sker der skader på eller tyveri af elevers eller læreres ting på skolen, er det den enkeltes egen indboforsikring, der skal dække tabet.

Arbejdsskade - skolepatrulje

Lov om arbejdsskadesikringe omfatter elever, der arbejder som skolepatrulje. Såfremt en elev kommer ud for en ulykke, skal eleven henvende sig til skolens kontor, som udfylder en skadeanmeldelse